Умение сохраниться

Категория: Личность и его изобретения
Создано: 15.07.2015

 

ОЛИMИ  ХУШӼУЗУР

 

     маҷлисгоӽи Ӽукумати  ҶТ дар шаӽри Истаравшан. 27.08.2017. соати 10-30

 

Салому  самимият ба ӽамаи шумо – ӽозирини муӽтарам !

 

Ӽотам– ако  Азамкулови  арҷманд! Чеӽраи нуронии Шумо ҷойи худро дар як гўшаи дили инҷо - имрўз ӽузурдоштагонро дорад. Дар ӽар вохурȗ  ва дар ӽар лаӽза Шумо, Ӽотам -ако шамъи фурўзон  мешавед, ки хонаи дили ӽамсуӽбатро равшан месозад. Ва кору гуфтори Шумо – амали олимро мемонад!

 

 Дар ин толор олимони пурқудрат ва фидокор нишастаанд. Иҷозат бошад, мегўям, ки фидокорȗ  дар илм  ӽамчунон муӽаббат (ишқ)-и олим  ба Абадият  мебошад. Шумо, Ӽотам -ако дар илми иқтисод  фидокор  мебошед. Шоир аз Ирон Ӽабиб Ӽоҷаён (тахаллуси эшон - Ӽисоб)  менависанд, ки 

 

Диламро баӽри ишқат хона кардам

 

Бадасти худам  дилам   девона кардам ,   

 

Ниӽоли ишқат аз нури  Худо буд,

 

Ба шохи оташинаш лона кардам .

 

Ӽотам-ако Азамкулов, Шумо  ба шохи оташини илми иктисоди Тоҷикистон  лонаи худро доред ва барои сабзу мевадор мондани он саӽми арзанда гузоштаед.

 

    Дустон!  Иқтисоду молия- яке аз шохаи илми башарȗ мебошад, ки рўзгору дарди мардумро осон мегардонад. Дар Осиёи Mарказȗ байни мардум  амалӽои соӽибкорию  тичорати молу мулк аз замонӽои қадим  вучуд доштанд. Аммо то нимаи аввали қарни ХХ илми иқтисоду молия дар Осиёи Mарказȗ  ривоҷ надошт, набуд,- гуфтан мумкин.

 

Солӽои бистуми қарни ХХ бо баамалпечидани найрангу сиёсат кишвари мо бо Руссия ӽамоӽанг гашт ва Осиёи Mиёна ба империяи СССР- Иттиӽоди Ҷумӽуриӽои Шуравии Сосиалистȗӽамроӽ шуд. Аз солӽои 1924-1991 Тоҷикистони кунунȗ, чун љумӽурии худмухтор ва мустақили шуравȗ  фаъолият дошт. Ба Љумӽурии Тоҷикистон  шохаӽои илми  иқтисоду молия, тавассути забони русȗ, аз кишварӽои пешрафта солӽои 1929-1957 омад, ки шукронаи мо, бахусус тоҷикон,  бояд бошад.

 

    Ӽозирини толор медонанд, ки илмду паӽлу: назария ва амалияро дарбар мегирад. Дар баробари Ибодулло Нарзикулов -иқтисоддони машӽури Тоҷикистон, бомаврид  ва хеле барвақт Ӽотам Азамқулов фаӽмиданд, ки «бе назария илм  нобино мебошад». Ва дар кори номзадȗ ва ӽам  дар рисолаи доктории худ махсусан «назарияи иқтисод»-ро  таӽлилу таӽқиқ ва ба амали иқтисоди Тоҷикистони хамонвакт ӽамоӽанг кардаанд.

 

Дар Душанбе махсус «мактаби назарияи иқтисод»-ро Ӽотам  Азамқулов таъсис доданд, ки меваи зеӽнии ӽамон мактаб беш аз 20 номзад ва 2 докторӽои илми иқтисод мебошанд.

 

   Аз натиҷаи корӽои илмии Ӽотам  Азамқулов фарзандони фарзонаи тоҷик Mирзо Турсунзода  ва Бобоҷон Гаффуров  огоӽȗ доштанд.  Шарқшиноси пўркор - Аллохон Афзаӽзода эҷодиёту фаъолияти шоири маӽбуби мо  Mирзо Турсунзодаро дар китоби алоӽида бо форсȗ   ба нашр расонидаанд, ки дар Афѓонистону Ирон ва Покистон хонанда дорад, ва дар он китоб мазмуни  телегроми шодбошии Каӽрамони Иттиӽоди Шуравȗ ва каӽрамонии Ҷумӽурии Тоҷикистон Mирзо Турсунзода ба рўзи дифои рисолаи доктории Ӽотам  Азамқулов  омадааст. Шод будани Mирзо Турсунзода аз рўзи ба камолоти илмȗ соӽиб гаштани   Ӽотам  Азамқулов имрўз низ мавриди ситоиш мебошад.

 

    Дастовардӽои илмии Ӽотам  Азақулов  на фақат байни олимони Иттиходи Шуравȗ, балки дар дигар кишварӽо  мавриди  арзёбȗ буданд. Х. Азамқулов дар унверситетӽои Берлин, Mосква ва дигар шахрӽо  бо  гузоришӽои илȗ ва лексия соатӽои зиёд  суӽанрониӽо доштаанд. Бахусус, дар Конфронси байналмиллалии ҷавонони озодихоӽ Хотам  Азамқулов суханронȗ доштанд, ки иштирокчиён, бапоистода, бо кафкубиӽо истиқбол гирифтанд.  Саӽаргоӽи рўзи дигар, ёвари академик Бобочон Гафуров аз меӽмонхона  ӼотаM   Азамқуловро ба Пажуӽишгоӽȗ «Шарќшиносии» Иттиӽоди Шуравȗ   овард,  ки байни харду суӽбати илмȗ  баӽри омодани  шудани ҷойӽои кории андешидашуда баргузор мешавад. Аз ёди Шумо, аз нигоӽи чашмони Шумо, Ӽотам -ако  дар ин лаӽзаӽо ба ӽама инҷо нишастагон  самимияти суӽбати Шумо бо Бобоҷон Гаффуров  медурахшад!.  Арвохашон шод бошад.

 

     Дар айёми  камолот Ӽотам  Азамқулов  фаъолияти чамъиятиву  сиёсȗ доштанд   ва беш аз 4 сол  Котиби ташкилоти  ӽизби Ӽоким   дар Донишгоӽи давлатии Тоҷикистон  буданд. Дар асри ХХ- қарни гузашта  донишҷўёни мактабӽои Олȗ  накам  45 рўз  барои чамъоварии пумбадона  кумак мерасониданд ва Хотам  Азамқулов дар он муддат роӽбари донишҷуёни  Донишгоӽ  таъин  мегардиданд..

 

       Роӽбари вақти  Ҷумӽурии Тоҷикистон   Ҷаббор Расулов- Ќаӽрамони кори сосиалистии Иттиӽоди Шуравȗ муддати 3 –сол  рўзӽои шиносоȗ   аз рафти ҷамъоварии пунбадона дар вилояти  Ќурғонтеппа  Ӽотам  Азамқуловро  хамсафар мегирифтаанд. Ҷаббор Расулов— роӽбари доно, шикастанафс ва дар шинохти касбдоштагон  тачрибадортарин буданд. То ӽоло ногуфта, нонавишта мондаанд накшаӽои Ҷаббор Расулов аз боби зинабазина сафарбар  сохтани  малакаву санъати  роӽбарии Хотам  Азамқулов  барои рушди Тоҷикистон.Аммо имрўз, хушбахтона, метавон гуфт, ки Ӽотам  Азақулов дар ӽамон айёми камолот, чун шамъи фурўзон, он рўзу соатӽо барои Ҷаббор Расуловроӽам сафарȗ   хушӽузур  буданд.

 

    Паӽлуи  амалияи илми иқтисодро Ӽотам  Азамқулов, хушбахтона, дар минтақаи Истаравшан роӽбарȗ  кардаанд.  Карору фидокориӽои баамал баровардаи Ӽотам  Азамқулов дар маӽаллаи Боғикалон диданибоб мебошанд.

 

     Фидокорȗ  – азамату ӽашамати Чеӽраи Шумо, Ӽотам-ако Азамқуловро равшан медорад ва то имрўз нигаӽбон аст.

 

Шумо гуфтаӽои хирадмандеро  30 соли охир сармашқи фаъолияти худ кардаед. «…Если Я не за себя, тогда кто же за мной?. Но если Я только за себя, тогда зачем  Я?».   Аӽсан ба Шумо! 

 

Холмахмад Азимов, номзади илми иқтисод, досент Донишгоӽи Русия- Тоҷикистон (Славянȗ),   

 

 

 

 

 

Умение сохраниться

fotoТысячелетия ученые, политики и писатели стремятся объяснить источники необузданного в поступках отдельных людей зла: искать и поймать жертву, наказав которую, добиваются «подчинения» себе, или представляемому ими органу большое количество разных людей, вынужденно скрывающихся десятилетиями свое лидерство и «амортизирующих» покорность. Жертвой становятся сформировавшиеся личности из числа интеллектов или организаторов производства.

Триумфом являются приемы, использовав которые смогут подавить, «опозорить» жертву. Даже платоническую любовь смогут выдавать, как развращающие поступки. Зло со всех сил хочет гнуть отдельных людей, если не удается их поломать, уничтожить. Не странно, что у многих побитых личностей чувствуется внутренняя сила, как ею обладают, например, тритоны. Удалив в них глазные хрусталики, исследователи обнаружили, как у тритонов через некоторое время вырастали новые хрусталики.

Побитые личности в чем - то ошибались, в не угоду кому-то перешли черту. И несмотря на то, что они будут жестоко наказаны, но остаются зрячими. Зрение, точнее сказать, озарение к ним приходит, на мой взгляд, из торсионных, или морфогенезных полей. Были и будут побитые личности, их невозможно гнуть. У них великое умение сохраниться. К ним можно относить и профессора Хотама Азамкулова. Он трудолюбив и в течение семи лет подготовил докторскую диссертацию и в 1970 году специализированный Совет при Ленинградском (ныне Санкт - Петербург) госуниверситете присудил ему ученую степень доктора экономических наук.

Читатель понимает, что речь идет о 1970 г., когда за научный труд была присуждена степень д.э.н., выходцу из простой таджикской семьи и никак не следует ту научную оценку ученых Ленинграда сравнивать с ситуацией 2006 года, когда развивающаяся, к сожалению, Республика Таджикистан по количеству докторов экономических наук занимает в мире одно их первых мест. Х. Азамкулов стал в 1970 г. первым из числа таджиков доктором по экономической теории, поэтому многие деятели Таджикистана в день его защиты послали ему в ЛГУ поздравительные телеграммы. В книге талантливого востоковеда Аллохона Афзахзода, посвященной жизни и деятельности Мирзо Турсунзаде и написанной на персидской письменности, своими глазами прочитал теплые и радостны слова нашего таджикского поэта и героя, адресованные Хотаму Азамкулову в день защиты его докторской диссертации.

Октябрь, месяц, был значимым в его научной жизни и в 1971 г. Азамкулову было присвоено звание профессора ТГУ. Известность 35-летнего ученого Хотама Азамкулова доходила до многих научных центров. Он выступал с научными докладами на международных конференциях, симпозиумах, проводимых в странах Европы, Африки и Азии. Он читал лекции в Берлинском и Московских университетах.

Хотам Азамкулов, как ученый и оратор, раскрывается, когда выступает без бумажки. Азамкулова пригласили на международную конференцию свободолюбивых молодых людей Азии и Африки и его выступление стоя приветствовалось аплодисментами молодежи. Рано утром следующего дня в дверь гостиничного номера Азамкулова постучал помощник Бободжана Гафурова и сообщил: Хотам! - Тебя ждет директор Института востоковедения АН СССР. Б. Гафуров поздравил Азамкулова с выступлением на международной конференции. Они долго беседовали о научных механизмах стимулирования производства, создания в Таджикистане обдуманных рабочих мест.

Благодаря усилиям и настойчивости Азамкулова в Таджикском государственном национальном университете впервые был создан специализированный ученый Совет по защите кандидатских и докторских диссертаций по экономической теории. Он создает научную школу по вопросам экономической теории. Под руководством и непосредственным участием профессора Х.Азамкулова более 20 человек защитили кандидатскую и 2 человека – докторскую диссертацию. Азамкулов в соавторстве с будущим профессором Исоматовым Б.И. впервые на таджикском языке издает курс лекций по экономической теории.

Успешно сочетая учебно-воспитательную, научно-исследовательскую работу с общественно-политической деятельностью, Х. Азамкулов более четырёх лет проработал секретарем партийного Комитета ТГУ и тогда его организаторские способности были замечены многими деятелями Таджикистана. Ведь в середине 70-х годов прошлого века студенты до 45 дней помогали республике по сбору хлопка-сырца и многие декады сельскохозяйственной работой студентов ТГУ руководил Х. Азамкулов.

Одним своим выступление по мобилизации населения на ускорения хода выполнения государственного плана сбора хлопка - сырца на партийном рабочем совещании Курган-Тюбинской области, где присутствовал Джабор Расулов - Первый секретарь Центрального Комитета Таджикистана, Х. Азамкулову удалось заслужить симпатию первого лица республики. Известно, что Джабор Расулов не сидел в кабинете, часто встречался с тружениками, в том числе с хлопкоробами и в течении четырех лет, когда во время сбора хлопка-сыра выезжал в Вахшскую долину, брал с собой Азамкулова и побывал во многих хозяйствах области.

Человеческая история свидетельствует, что сближение –дружба с Царем не менее опасна, чем вражда с ним. Окружение первого почувствовало, что без его участия Хотам может попасть на базе личного знакомства с Джабором Расуловичем в высшую партийную номенклатуру руководящих кадров. Поэтому оно начало скрытую слежку за ним, умело мобилизовав даже очень близких к Азамкулову людей. Цель была одна: скомпрометировать Азамкулова в глазах общественности, поскольку он заслуженно являлся реальным резервным кадром, например, на высшую должность в правительстве, члена –корреспондента АН…

У него начались неприятности, но Х. Азамкулов с выдержкой подчинялся судьбе. Профессор Х. Азамкулов переориентировал свою занятость, сочетая научную деятельность с производством. С 1990 г. работал председателем колхоза, директором совхоза в Истравшанском районе. И он вновь проявил свой талант организатора по созданию производственной и социальной инфраструктуры села, планировки и повышению эффективности земель, закладке и освоению новых садов и виноградников. Словом, ему удалось реформировать сельскохозяйственное производство руководимого хозяйства.

На данном этапе Х.Азамкулов является профессором Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики (г. Худжанд), одновременно является Председателем ассоциации производителей сельхозпродукции «Боги Калон». Х.Азамкулов награжден медалями, Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Таджикистана и он отличник народного образования. Неоднократно был избран депутатом Душанбинского и Истаравшанского горсовета.

Профессор Х. Азамкулов счастливый муж, отец 9 детей и дед 13 внуков. Хотам –ака полон сил, сохранил гармонизованную трезвость ума, ровную ритмичную походку. И в день его 70-летия родственники, ученики, друзья и соратники присоединяются к его радостям и его семье.

   Вечерний Душанбе, 11/01/2007:     Холмахмад Азимов,к.э.н.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Sunday the 26th. Душанбе 2014